מונחים \ מושגים – פיננסיים - כלכליים  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

א


אופציה - OPTION
הסכם חוזי בין קונה האופציה למוכר האופציה המקנה לקונה זכות אך לא חובה לרכישה או למכירה של נכס מסוים (הבסיס) במחיר מוסכם ובתאריך מוסכם (מועד פקיעת האופציה).

אופציות מעו"ף
שוק האופציות בתל אביב,הוקם בשנת 1990 ע"י דירקטוריון הבורסה על מנת לגוון את אפשרויות ההשקעה למשקיע הישראלי,שעד אז יכול היה לקנות רק מניות. מעו"ף מציין את המילים: שוק למכשירים עתידיים ופיננסיים.

אופציה אמריקאית - AMERICAN OPTION
אופציה הניתנת למימוש בכל מועד במהלך תקופת חיי האופציה, עד לתאריך המימוש. הערך הפנימי של אופציה זו הוא הסכום שמחזיק האופציה היה מקבל אילו היה מחליט לממש אותה.

אופציה אירופאית - EUROPEAN OPTION
אופציה הניתנת למימוש במועד נקוב, בתום תקופת חיי האופציה. האופציות על מדד מעו"ף הן אופציות אירופאיות. אופציה זו אינה ניתנת למימוש לפני פקיעתה.

אופציית מכר - PUT
1. אופציה המעניקה לרוכש אותה, תמורת פרמיה קבועה, זכות לחייב את כותב האופציה (המוכר) לקנות ממנו כמות מסוימת של ניירות ערך ספציפיים במחיר שהוסכם עליו תוך תקופה הקבועה בהסכם.
2. במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות למכור במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכול כקבוע בתנאי האופציה.

אופציית מכר בתוך הכסף - PUT IN THE MONEY
מצב שבו מחיר המימוש גבוה ממחיר נכס הבסיס ולמחזיק האופציה מובטח ערך פנימי חיובי אם יממש את האופציה.

אופציית מכר מחוץ לכסף - PUT OUT OF THE MONEY
מצב שבו מחיר המימוש נמוך ממחיר נכס הבסיס. זהו מצב של ערך פנימי שלילי ולכן למחזיק האופציה לא מובטח שום ערך אם יממש את האופציה. הערך הניתן לאופציה כזו נובע מערך הזמן של האופציה.

אופציית רכש - CALL
1. אופציה שבה ניתנת זכות למחזיק באופציה לקנות נייר ערך מסוים במחיר ספציפי, תמורת פרמיה, בכל זמן ובתוך תקופה ספציפית.
2. במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות לקנות במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.

אופציית רכש מחוץ לכסף - CALL OUT OF THE MONEY
מצב שבו מחיר נכס הבסיס נמוך ממחיר המימוש של האופציה. זהו מצב של ערך פנימי שלילי ולכן למחזיק האופציה לא מובטח שום ערך אם יממש את האופציה. הערך הניתן לאופציה כזו נובע מערך הזמן של האופציה.

אורך חיים - LIFE SPAN
התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. (גם: תקופה לפדיון.)

איגרת חוב - DEBENTURE, LOAN STOCK, BOND
1. כל תעודה כתובה, בעלת תוקף חוקי, המעידה על חוב, במיוחד כזה הנובע מהלוואה, שאדם או חברה חייבים לבעל התעודה ובה הבטחה לפרוע סכום כסף במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסוים.
2. תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים בתאריכי פירעון קבועים.
3. בפקודת החברות: מסמך שהנפיקה חברה או אגודה שיתופית ובו היא מתחייבת לשלם כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי פלוני ומשעבדת לכך את נכסיה או מפעלה, כולם או מקצתם, ולרבות איגרת חוב סטוק.

איגרת חוב אופציה - OPTION BOND
1. איגרת חוב בה גלומה אופציה להמיר אותה במניות החברה המנפיקה, וויתור על שאר תנאי איגרת החוב.
2. כינוי לאיגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם (ארה"ב).

איגרת חוב בפארי - AT PARI BOND ISSUED
איגרת חוב שהונפקה ונמכרה בשערה הנקוב או בשערה המתואם.

איגרת חוב בפרמיה - BOND ISSUED AT PREMIUM
איגרת חוב שהונפקה ונמכרה במחיר העולה על ערכה הנקוב, כנגד איגרת חוב בפארי.

איגרת חוב זבל - BOND JUNK
כינוי לאיגרת חוב בעלת סיכון גבוה מאוד.

איגרת חוב לטווח ארוך - LONG BOND
איגרת חוב שמועד חלותה הוא בטווח העולה על חמש שנים

איגרת חוב לטווח בינוני - MEDIUM BOND
איגרת חוב שמועד חלותה הוא בטווח של שלוש עד חמש שנים

איגרת חוב לטווח קצר - SHORT BOND
איגרת חוב שמועד חלותה הינו קרוב יחסית, כולל אגרת חוב שמראש הונפקה לטווח ארוך ומועד פדיונה מתקרב.

איגרת חוב ממשלתית - TREASURY BOND, GOVERNMENT BOND
איגרת חוב המונפקת ע"י המדינה באמצעות מכרזים הנערכים ע"י בנק ישראל.

איגרת חוב להמרה - CONVERTIBLE BOND
איגרות חוב המונפקות ע"י חברות, אשר בנוסף לתשלום ריבית ופדיון הקרן (תכונות איגרת החוב רגילות), הן ניתנות להמרה למניות החברה המנפיקה. לפי שער המרה קבוע מראש במועד פדיון אחד או יותר.

איגרת חוב "סמוראי" - SAMURAI BOND
איגרת חוב זרה המונפקת ביפן על ידי מנפיקים חיצוניים, הנקובה ב - יינים.

איגרת חוב צמותה - PERMANENT BOND, IRREDEEMABLE DEBENTURE , UNDATED STOCK,
ANNUITY BOND

איגרת חוב שאין לה תאריך פדיון ונושאת ריבית ללא הגבלת זמן.

איגרת חוב קונצרנית - CONCERN BOND
איגרת חוב המונפקת ע"י קונצרנים וגופים שונים, לציבור באמצעות תשקיף

אינפלציה - INFLATION
תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחיריהם של סחורות ושירותים וירידה בכוח הקנייה של המטבע . תופעה הפוכה לדפלציה.

אינפלציה דוהרת - GALLOPING INFLATION
תהליך של אינפלציה שעוצמתו הולכת וגוברת שנגרמת כאשר הביקוש המצרפי עולה בהרבה על התפוקה הלאומית) . גם: היפר- אינפלציה.)

איש פנים - INSIDER
כל מי שתפקידו או מעמדו בחברה, מאפשרים לו גישה למקורות מידע החסויים בפני הציבור, או שאלה גלויים בפניו לפני שהובאו לידיעת הרבים.

איש פנים מרכזי - MAJOR INSIDER
בחוק ניירות ערך: מנהל, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב ומבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתם שונה, וכן יחיד שהוא בעל מניות עיקרי בחברה, או בן משפחה של אחד המנויים לעיל וכן תאגיד בשליטתם.

איש קש - STRAW MAN
נאמן הקונה נכסים, או מניות בעבור אדם אחר, בלי לזהות את הקונה האמיתי שאינו רוצה כי אלו יהיו על שמו.

אקוויטי - EQUITY CAPITAL
הון המייצג בעלות, כנגד אגרות חוב או מסמכי חוב אחרים המייצגים התחייבויות. (וגם: הון בעלים).

ארביטראז' (מצרפתית) - ARBITAGE
רכישה ומכירה בו זמנית של נכס פיננסי בשני שווקים שונים, במחירים שונים, תוך ניצול הפרשי שער זמניים.

ארביטראז' ' בניירות ערך - IN SECURITIES ARBITAGE
פעולה לניצול הפרשי מחירים של ניירות ערך הנסחרים בשתי בורסות שונות, או יותר, לשם הפקת רווחים.

אג'יו (פרמיה) AGIO
1. ההפרש בין הערך הראלי לבין הערך הנומינלי של הנכס.
2. ההפרש בין המחיר הנקוב של נייר הערך, מניה או איגרת חוב, לבין מחיר המכירה הגבוה ממנו.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ב


בדיקת נאותות - DUE DILIGENCE
1. הטיפול הנכון שיש לתת בנסיבות המסוימות הקיימות המונע אפשרות של תביעה בשל רשלנות.
2. חובה המוטלת על חתם או סינדיקט חתמים, לנקוט בפעולה כדי שכל המידע המהותי אותו יש למסור
    לציבור בקשר להנפקה חדשה של ניירות ערך, אכן הובא לידיעתו ולתשומת ליבו.

בורסה - EXCHANGE
המקום הפיסי בו קונים ומוכרים נפגשים כדי לבצע עסקות בניירות ערך, סחורות בסיסיות (קומודיטיס), מטבע חוץ, ביטוח וכדומה, שוק מאורגן שבו נסחרות סחורות בנות חליפין המיוצרות ייצור המוני.

במחיר מוגדר או טוב יותר - AT OR BETTER ORDER
הוראה בהגבלת שער לעסקה בבורסה לפיה מורה הקונה, או המוכר, של נייר ערך מסוים לברוקר שלו לקנות או למכור, ניירות ערך במחיר מסוים הנקוב על ידו בהוראה או במחיר טוב ממנו.

במחיר שוק - AT THE MARKET
עסקה קנייה או מכירה של ניירות ערך במחיר השוק השוטף, ולא במחיר שנקבע מראש.

בסט - AT BEST, BEST
הוראה במחיר השוק, הוראה בניירות ערך שבה מבקש לקוח מהברוקר שלו לקנות או למכור נייר ערך במחיר הטוב ביותר שאפשר להשיגו ביום ביצוע העסקה ולאו דווקא במחיר מוגדר. (גם: הוראה ללא הגבלת שער).

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ג


גילון - GILON
אג"ח ממשלתית שאינה צמודה, הנושאת ריבית נומינלית משתנה, אשר מונפקת לתקופה של עד 10 שנים. הריבית מתעדכנת אחת לחצי שנה על ידי בנק ישראל , עפ"י שקלול ממוצע שעורי תשואות המק"מים לפדיון לטווח של 3 עד 12 חודשים , ובתוספת של עד 4%.

גלולת רעל - POISON PILL TACTICS
טכניקה שנוקטים מנהלי חברות כנגד פושטים בלתי רצויים המגישים הצעת השתלטות.
טקטיקה שמעניקה לבעלי המניות הנוכחים , את הזכות לקבל כמות מסוימת של הלוואות, או לרכוש כמות של מניות בכורה, ברגע שהפושט- פולש קונה יותר מאשר כמות מזערית מסוימת של הון המניות במגמה להרתיע את הפושט.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ד


דו"ח כספי - FINANCIAL STATEMENT
כל דו"ח פורמאלי הנותן דיווח על מצבה הפיננסי השוטף של פירמה, הכולל נכסים והתחייבויות.

דח"צ - OUTSIDER DIRECTOR
בחוק החברות: תושב ישראל שאין לו זיקה כלכלית לחברה בה הוא מכהן כדירקטור או לתאגיד קשור לה ואין לו קשר מהותי להנהלה העסקית שלה או של תאגיד קשור לה.

דיבידנד - DIVIDEND
ביוונית: חלוקה:
1. תשלום חלק מרווחי חברה מתוך כלל רווחי החברה נטו, אשר הוכרז על ידי מועצת המנהלים של החברה כעומד לחלוקה לבעלי המניות של החברה. תשלום הדיבידנד נעשה באופן יחסי לערך המניות שבידי בעלי המניות.
2. תשלום המחולק לבעלי יחידות השתתפות בקרן נאמנות מתוך רווחי הקרן.

דיסאג'יו - DISAGIO
באיטלקית: גריעה, הפחתה - ההפרש בין שער נייר ערך בבורסה לבין שערו המתואם, כאשר שערו בבורסה נמוך משערו המתואם.

דירקטור - DIRECTOR
אדם המכהן במועצת המנהלים של חברה.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ה


הון - CAPITAL
1. האמצעים שהושקעו בעסק על ידי בעלי מניותיו, על מנת שהעסק יוכל לפעול.
2. השווי הנקי של עסק המורכב מההון הנפרע שלו בתוספת רווחים בלתי מחולקים.
3. שם נרדף לכסף, לניירות ערך וכד'.

הון בעלי מניות - SHAREHOLDER'S EQUITY
1. הון המיצג בעלות, כנגד אגרות חוב או מסמכי חוב אחרים המיצגים התחייבויות.
2. היתרה הנשארת לאחר שנוכו כל ההתחייבויות של פירמה מסך הנכסים.

הון זר - DEBT CAPITAL
חלק מהונה של חברה אשר נובע מהלוואות שניתנו לחברה ומכספים שנתקבלו מהנפקת אגרות חוב. שאר הון החברה הוא להון עצמי.

הון חוזר - WORKING CAPITAL
ההון הנזיל של פירמה האמור לספק את דרישות הפירמה לכיסוי ההוצאות השוטפות של העסק.

הון מניות - SHARE CAPITAL, STOCK CAPITAL
סכום המניות מכל סוג שחברה הנפיקה על פי תקנות ההתאגדות שלה המייצג את השקעת הבעלים החברה בע"מ.

הון מניות מונפק - ISSUED SHARE CAPITAL
הון המניות של החברה אשר הוצע למכירה לציבור המשקיעים.

הון עצמי - EQUITY CAPITAL
סך כל האמצעים העצמיים של החברה הכוללים הון מניות נפרע, פרמיות, רווחים צבורים, קרנות הון ועודפים.

היצף - DUMPING
הצעת מכירה של כמויות גדולות של ניירות ערך בלי לקחת בחשבון את ירידת המחיר שתגרם בשל כך בשוק.

הנדסה פיננסית - FINANCIAL ENGINEERING
פעולות של יועצים וחתמים בהרכבת מערכת של ניירות ערך מסוגים שונים, במסגרת הנפקה חדשה לציבור, אשר מצד אחד תתאים למבנה ההון הדרוש לחברה, ומצד שני ותהיה בעלת כוח משיכה לציבור המשקיעים.

הנפקה - PLACEMENT; ISSUE
מכירת ניירות ערך ע"י חברה או מדינה, כדי לגייס תמורתם הון למימון פעילות החברה . מכירה זו יכולה להיות למספר מוגבל של קונים (הנפקה פרטית) או באמצעות הבורסה לציבור הרחב (הנפקה ציבורית).

הנפקת זכויות - RIGHTS ISSUE
הצעה לבעלי המניות הקיימים לרכוש מניות נוספות במחיר מופחת. משקיע יכול לנצל זכות זו או למכרה. צורה לגיוס כסף שמאפשרת לא לדלל את החזקות בעלי העניין הקיימים.

הנפקה לעובדים - SALE OF STOCK TO EMPLOYEES
מכירת מניות של חברה לעובדיה במסגרת הנפקה כללית לציבור או במסגרת הנפקה פרטית מיוחדת לעובדים, בעיקר לעובדים בכירים ולאנשי מפתח.

הנפקה לציבור - PUBLIC OFFERING
הנפקה של ניירות ערך לציבור הרחב על ידי חברה ציבורית או קרן נאמנות לאחר שהמנפיק הוציא תשקיף שאושר על ידי הרשות לניירות ערך.

הנפקת מניות - SHARES ISSUE
גיוס כסף באמצעות מניות, אם מבעלי מניות קיימים ואם ממשקיעים חדשים.

הסכם נאמנות - TRUST AGREEMENT
הסכם שנחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן ובו פרטים שונים, כגון: שם הקרן, שכר המנהל ושכר הנאמן, מדיניות ההשקעה של הקרן. ההסכם וכל שינוי בו טעונים אישור הרשות לניירות ערך , וזהו תנאי מוקדם להקמת קרן נאמנות.

הפסקת מסחר - SUSPENSION OF TRADING, SUSPENDED TRADING
החלטה של דירקטוריון הבורסה אם לגבי השוק כולו ואם לגבי מניה מסוימת,שלא לסחור לתקופת זמן הנקבעת בהחלטה. ההחלטה מתקבלת כאשר מתקבל מידע על נייר ערך (או על החברה שהנפיקה אותו) העשוי להשפיע באופן מכריע על המסחר בו. תתכן "הפסקת מסחר קצובה" או "הפסקת מסחר ללא הגבלת זמן".

הפצה - DISTRIBUTION
שיווק של ניירות ערך חדשים לציבור.

השקעה - INVESTMENT
1. שימוש בכספים לרכישת נכסים.
2. רכישה של נכסים פיננסים כדי להבטיח קבלת תשואה.
3. רכישת נכסים כדי להבטיח הכנסה שדרגת הסיכון מוגבלת ככל האפשר.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ו


ויסות - PEG, PEGGING, PEGGING THE MARKET

1. התערבות במהלך המסחר של נייר ערך בבורסה, בתגובה לביקוש או להיצע, תוך מיתון תנודות חדות בהן הנובעות מפעילות שולית או מקרית, בלי שזה ישפיע על שינוי במגמת השערים כנגד מניפולציה. (גם: ייצוב שוק).
2. התערבות בשוק לפני הפצת נייר ערך חדש על ידי החתם-המנהל, במגמה לשמור על מחיר השוק של נייר הערך ולמנוע ממנו ליפול אל מתחת למחיר ההנפקה במשך תקופת קיום הצעת המכר.
3. לקבע או לייצב מחיר של נייר ערך על ידי מניפולציה או הסדרה של השוק.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ז


זכויות - RIGHTS
הנפקה של מניות חדשות (ו/או של אופציות) בתנאים מועדפים לבעלי מניות הקיימים של חברה, ביחס לחלקם של בעלי מניות אלה בהון המניות לפני שאלה מוצאות לציבור כולו. (גם: הנפקת זכויות).


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ח


חברה - COMPANY
ישות עסקית מלאכותית, בלתי מוחשית, הנוצרת על פי חוק וקיימת רק משום שהחוק רואה בה גוף היכול לפעול, הרשאי לתבוע ולהיתבע, להחזיק רכוש ולעסוק בכל עיסוק שהוא בתחום סמכויותיה המוגדרות מראש בתזכיר ההתאגדות שלה ושיש לו רציפות קיום.

חברה אם - PARENT COMPANY
חברה שהיא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון של חברה אחרת. החברה הנשלטת נקראת חברת בת.

חברה בת - SUBSIDIARY
חברה, אשר חברה אחרת היא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה. החברה השולטת נקראת חברת האם.

חברה ציבורית - PUBLIC LIMITED COMPANY
על פי פקודת החברות מוגדרת חברה ציבורית כחברה שאינה חברה פרטית ושמספר בעלי המניות בה הינו לפחות שבעה.

חוזה עתיד - FUTURE CONTRACT
הסכם התחיבות לקנות או למכור נכס או סחורה מסוימת במועד נתון בעתיד במחיר הנקוב בחוזה, המשולם במועד מסירת הנכס או הסחורה.

חילוט
העברה או החרמה של נייר ערך או זכויות בשל אי קיום התחייבויות או בשל אשם או מעשה בלתי חוקי FORFEITURE.

חתם
מוסד שבאמצעותו מנפיקה חברה את ניירות הערך שלה לציבור. החתם חותם על תשקיף החברה ומתחייב תמורת עמלה, לרכוש במחיר מינימאלי את נייר ערך שלא נרכשו בעת ההנפקה , במידה ויש כאלה . על פי רוב בכל הנפקה יש מספר רב של חתמים, המפזרים בניהם את הסיכון הכרוך בהתחייבות החיתומית. חתמים בולטים בשוק ההון הישראלי: איי.בי.איי חיתום, לידר, לאומי ושות' ואחרים. MANAGING UNDERWRITER


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

י


יועץ השקעות פקיד של סוחר מורשה לניירות ערך, אשר תפקידו לקבל הוראות לרכישה ולמכירה של ניירות ערך וכן למסור מידע כללי על שוקי ניירות הערך ועל ניירות ערך השונים. תנאי לכשירות לייעוץ הוא רישיון הניתן על פי חוק ייעוץ השקעות, על סמך עמידה בבחינות מקצועיות והשלמת התמחות INVESTMENT ADVISER.

יושב ראש מועצת מנהלים
האדם העומד בראש מועצת מנהלים של תאגיד, מועצה שהיא הגוף המחליט על מדיניות החברה CHAIRMAN OF THE BOARD.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

כ


כותב - WRITER
מי שמוכר אופציה שבה הוא מתחייב לקנות או למכור, בהתאם למקרה, מטבע חוץ או מניה בתקופה מסוימת במחיר מסוים תמורת פרמיה.

כיבוס איגרות חוב - BOND WASHING
טכניקה בשוק אגרות חוב, שאפשרה הימנעות תשלום מס הכנסה על ריבית המתקבלת מאגרות חוב, על ידי מכירת אגרות חוב שבידי משקיע החייב במס למשקיע הפטור ממס, סמוך למועד תשלום הריבית. פרצה זו נסגרה ברוב המקומות על ידי שלטונות המס.

כתב אופציה WARRANT OPTION
נייר ערך המונפק על- ידי חברה, והמקנה לבעליו את האופציה להמירו במספר נתון של מניות רגילות (של החברה המנפיקה) תמורת מחיר מימוש . תנאי כתבי האופציה אינם ניתנים לשינוי.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ל


לא סחיר - NOT NEGOTIABLE
אי סחירות של נייר ערך משום שמספר המשתתפים במסחר בנייר הערך הוא נמוך מאוד.

לימיט - LIMIT
הוראות הניתנות לחדר עסקות ע"י לקוחות, לשם ביצוע עסקאות בשערים השונים משערי שוק בעת מתן ההוראה.
בהוראות אלה קיימת התניה המתייחסת לשערי השוק, כאשר עם קיום ההתניה ההוראה הופכת לעסקה.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

מ


מאזן - SHEET
מסמך המתאר את סך נכסי החברה ומקורותיהם לתאריך מסוים. כולל סעיפי נכסים, התחייבויות והון עצמי. מפורסם ע"י חברות ציבוריות בתום כל רבעון BALANCE.

מאזן רבעוני - BALANCE QUARTERLY SHEET
מאזן ביניים הנערך לתקופה של שלושה חודשים.

מדד מחירים לצרכן - CONSUMER PRICE INDEX
סל של מחיר/מחירים המבוסס על אוכלוסיה ממוצעת שנבחרה כמייצגת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדיניות דיבידנד - DIVIDEND POLICY
המדיניות הננקטת על ידי חברה בתשלום דיבידנד שנתי לבעלי המניות.

מודל בינומי - COX AND RUBINSTIEN
מודל כלכלי בסיסי להערכת שווי האופציה. המודל מניח שבתום כל תקופה יתכנו רק שני מחירים לנכס הבסיס. ייתכנו מספר תקופות במהלך חיי האופציה. חישוב ערך האופציה מתבסס על יצירת אסטרטגיית השקעה חסרת סיכון בה התקבול בסוף התקופה מובטח מראש.

מודל בלק אנד שולס - BLACK AND SCHOLES MODEL
מודל לבחינת שווי אופציה המבוסס על מחיר המניה, מחיר המימוש, הזמן שנותר עד לפקיעת האופציה, שער ריבית חסרת סיכון והתנודתיות של המניה, שנמדדת על ידי סטיית התקן. המודל מניח כי שער ריבית קבוע וזהה ללווים ומלווים, אפשרות למכירה בחסר. המסחר בניירות ערך רציף והשינויים הצפויים במחירי הנכסים הינם קטנים מתקופה לתקופה. המודל מתעלם מכך שהתנהגות מניה בעבר אינה מלמדת על העתיד.

מוכ"ז - BEARER
ראשי תיבות של "מוסר כתב זה". מי שמחזיק פיסית אגרת חוב, או מסמך סחיר אחר, והינו הבעלים שלו.

מחוץ לכסף - OUT OF THE MONEY
מצב שבו מימוש אופציה יביא להפסד.

מחיר בורסה - STOCK EXCHANGE PRICE
המחיר שנקבע לנייר ערך בתום המסחר ביום מסוים, בתום המסחר ביום האחרון שבו בוצעו עסקות.

מח"מ - AVERAGE DURATION
משך חיים ממוצע של איגרת חוב.

מיזוג - MERGER
הפעולה של איחוד או שילוב של שניים, או יותר, מערכות של חברות, או פריטים ביחד, כדי ליצור יחידה אחת.

מיזוג חברות - MERGER OF COMPANIES
שילוב בין 2 חברות או יותר, שבמהלכו משתלטת החברה הרוכשת על חברת המטרה או שחברת המטרה מעבירה את נכסיה לחברה הרוכשת. זהו הליך מוסכם על כל הצדדים.

מימון - FINANCING
1. גיוס והספקה של כספים למטרה כלשהי, כגון גיוס כספים לחברה.
2. השיטה והפרקטיקה שעוסקת בכספים, באשראי ובהון, העיסוק בהם וההשקעה שלהם.

מימוש אופציה - EXERICISE OF OPTION
1. הוצאה לפועל של הזכות הטמונה בהחזקת אופציה לניירות ערך. אופציות על מניות ניתן לממש בשני אופנים: מימוש פיזי או מימוש כספי.
2. במסלקת מעו"ף: קבלת הפרש חיובי או הפרש שלילי על הזכויות שהונפקו על ידי המסלקה.

מימוש רווחים - PROFIT REALIZATION, TAKE PROFITS
1. מכירה של מניות כאשר יש עלייה בשערן מעל למחיר הרכישה, ובכך להפוך רווחי נייר לרווחים ממשיים.
2. בניתוח מגמות המסחר בבורסה: גל מכירות הפוקד את המסחר בבורסה בעקבות עליות בשערי ניירות ערך.

מניה - STOCK, SHARE
1. תעודת השתתפות כספית בהונה של חברה המקנה בעלות חלקית בזכויות והשליטה בחברה ובכלל זה זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. לבעלי המניות אין אחריות פיננסית לפעילות החברה מעבר להשקעתם בה.
2. בחוקי מס שונים כוללים בהגדרת מניה גם סוגי ניירות ערך נוספים, כגון אופציות וזכויות למניות פרמיות וכן מניות הניתנות לפדיון שלא נפדו עד תום שנת המס, לרבות מניות באגודה שיתופית.

מניות אלמנות ויתומים - WIDOW AND ORPHAN STOCK
1. מניה המשלמת דיבידנד גבוה והיא בטוחה מאוד.
2. נייר ערך בעל בטיחות גבוה שאפשר שקרן פנסיה, אפוטרופוס או יועץ השקעות יכולים להשקיע בהם בביטחון רב.

מניית הנהלה - MANAGEMENT SHARES
1. מניות המקנות לבעליהן זכויות מיוחדות בבחירת הנהלת החברה.
2. מניות המוקצות לקבוצה של מנהלים בחברה על מנת לעודדם וליצור אצלם תמריץ.

מרג'ין - MARGIN
פיקדונות שצריך להפקיד עושה עסקה עתידית או מי שקונה ניירות ערך באשראי אצל הברוקר כאחוז מסוים מערך העסקה, על פי הוראות מחיבות של ה - "פדראל רזרב" בארה"ב.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

נ


נייר ערך - SECURITIES
מניות, אג"ח, אופציות ואג"ח להמרה שיש להם ערך כספי מסוים המונפקים ע"י חברה, אגודה שיתופית או ממשלה. ני"ע הנסחרים בבורסה נקבע להם מחיר בכל יום מסחר ע"י היצע או ביקוש.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ס


סיווג איגרות חוב - BOND RATING
שיטה של סיווג איגרות חוב שהונפקו על ידי חברות ורשויות שונות לפי איכויותיהן, הביטחונות, הסיכון והתשואה עליהן.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ע


עושה שוק - MARKET MAKER
דילר או ספציאליסט בבורסות לניירות ערך, שקונה ומוכר ניירות ערך מסוימים לחשבונו העצמי, על ידי אחזקת מלאי של נייר ערך מסוים במסגר ניסיונו לייצב תנודות שוק הפכפך להפוך את השוק לנזיל יותר.

עמלה - COMMISSION
התשלום שמקבל סוכן או ברוקר בתמורה לשירותים שלו, בביצוע קנייה או מכירה של נייר ערך.

עסקה מחוץ לבורסה - OFF- FLOOR TRANSACTION, OUTSIDE TRANSACTION
עסקה בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, אשר נעשית מחוץ לזירת המסחר. (גם: מסחר מחוץ לבורסה).

עקום התשואה - POSITIVE YIELD CURVE
גרף, המציג את התשואה לפדיון, עבור אגרות חוב צמודות מדד ממשלתיות לתקופות שונות . עקום זה מבטא את הקשר, בכל נקודת זמן, בין שיעור התשואה לפדיון של אג"ח עקום תשואה חיובי , מצב שבו שיעור הריבית על אגרת חוב לטווח ארוך, גבוה יותר מאשר על אגרת חוב שפירעונה הוא בטווח הקצר והיא בעלת אותה איכות.

עקום תשואה יורד, מצב שבו שיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח ארוך נמוכים יותר משיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח קצר YIELD CURVE DECLINING.

עקום תשואה עולה, מצב שבו שיעורי הריבית על הלוואות לטווח ארוך גבוהות יותר מאשר על הלוואות לטווח קצר YIELD CURVE RISING.

עקום תשואה שלילי, עקום בעל שיפוע שלילי המראה כי התשואה על ניירות ערך לטווח קצר גבוה מהתשואה על ניירות ערך לטווח ארוך. YIELD CURVE NEGATIVE.

ערך מאזני - BOOK VALUE
1. הערך התיאורטי של חברה כפי שזה מופיע בספרי התאגיד.
2. ערך מניה המחושב על פי חלקה של המניה בסך ההון העצמי של החברה המנפיקה.

ערך נוכחי - PRESENT VALUE
סכום המופקד היום בריבית מסוימת, בכדי שיתקבל סכום מסוים בעתיד.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

פ


פארי - PAR
1. שווה. ערך נומינלי או נקוב של נייר ערך.
2. ערך מתואם של איגרת חוב המחושב על פי ערך הנקוב בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה וכד' המבוטא באחוזים מהערך הנקוב.

פארי פאסו - PARI PASSU
בלטינית: בדרגה שווה, באותו אופן - תנאים שווים, זכויות וחובות שוות. סעיף בהסכם נאמנות של החברה המגן על בעל איגרות החוב הקיימים במקרה של הנפקה נוספת של איגרות חוב, שאז איגרות החוב יהיו זכאיות לאותו ביטחון כמו הקודמות.

פדיון - REDEMPTION
התהליך לפיו מחוסלת ההתחייבות באמצעות רכישה חוזרת של המסמך על ידי החברה המנפיקה.

פיזור סיכונים - SPREAD OF RISK -
1. פעולה להקטנת סיכון על ידי גיוון.
2. תהליך שנוצר על ידי בניית תיק השקעות שבו תנודה של נייר ערך אחד המצוי בתיק מנטרלת תנודה של נייר ערך אחר.

פרמיית המרה - CONVERSION PREMIUM
התוספת בערכים שקליים המשולמת עבור רכישת המניה על ידי המרת האג''ח / האופציה.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ק


קו מגמה - TREND LINE
תרשים בניתוח טכני של מניה הנעשה לגבי כיווני עבר של נייר ערך (או חוזה עתידי לסחורות בסיסיות) במגמה שהדבר יעזור לחזות תנועות מחירים עתידיות.

קו מנחה - GUIDE LINE
קו בניתוח טכני של מניות שמסביבו נע המחיר בתנודות קטנות יחסיות לגבי הממוצע שלהן במשך מספר שבועות.

קונסורציום של חתמים - UNDERWRITERS CONSORTIUM
מספר מוסדות פיננסים החוברים יחד לצורך הנפקת ני"ע של החברה. כל מוסד מתחייב לרכוש כמות מסוימת של ני"ע, אם אלה לא ירכשו על ידי הציבור.

קרן נאמנות - UNIT TRUST MUNIFUNDS, MUTUAL FUND
מסגרת, שמטרתה השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, בתנאי שנעשתה על סמך הסכם נאמנות ושפרטיה פורסמו באמצעות תשקיף.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ר


רווח אינפלציוני - INFLATIONARY GAIN
רווחים נומינליים, הנובעים משינויים בערך הכסף בלבד.

רווח בלתי מחולק - UNDISTRIBUTED PROFITS
היתרה המצטברת של רווחים נטו בחברה, שלא חולקו כדיבידנד לבעלי המניות, או שלא הועברו לקרנות.

רווח הון - CAPITAL GAIN
תמורת המכירה בין ערך השוק הנוכחי של נייר ערך, לבין העלות המקורית שלו כאשר מחיר המכירה גבוה ממחיר העלות המקורית של נייר הערך.

ריבית - INTEREST
פיצוי כספי ללווה הניתן ע"י המלווה, עבור שימוש בכסף לתקופת זמן מוגדרת.
בכלכלה: הביטוי למחיר הכסף, בתקופה נתונה.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ש


שווי שוק - MARKET VALUE
ערך המניות הרשומות למסחר בבורסה, המתקבל ממספר המניות כפול שערן.(גם שווי בורסאי).

שוק דובים - BEAR MARKET
שוק של ניירות ערך או סחורות בסיסיות שבו קיימת אווירה פסימית המתבטאת במגמה מתמשכת, ארוכה יחסית, של ירידת מחירים המופרעת מידי פעם בעליה קצרה, כנגד שוק שוורים.

שוק המעו"ף הישראלי - MA-OF MARKET
השוק שבו מתנהל המסחר במכשירים עתידיים ופיננסיים, בו נסחרות 25 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר.

שוק שוורים - BULL MARKET
שוק של ניירות ערך או סחורות בסיסיות שבו קיימת מגמה מתמשכת של עליית מחירים, לאורך תקופת זמן הנמשכת חודשים רבים. שוק בעל סיכויי תשואה גבוהים אבל גם בעלי סיכון גבוה, כנגד שוק דובים.

שיטה טכנית - TECHNICAL METHOD
שיטה לניתוח והערכת מניות העוקבות אחרי התנהגות מחיריהן ובעזרתה ניתן לשער את סיכויי הרווח או ההפסד של ההשקעה במניה ספציפית. השיטה הטכנית מתבססת על הנחת יסוד האומרת שיש לנתח את השוק על פי התפיסה שנייר ערך משקף את כוחות השוק ולא את ערכה הכלכלי של החברה.

שיטת מכפיל - MULTIPLIER METHOD
שיטה הבוחנת באופן תיאורטי את הזמן החולף מרכישת נייר ערך ועד למועד שבו הרווחים שיתקבלו לכל נייר ערך שווים למחיר עלות נייר הערך.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ת


תשקיף - PROSPECTUS
מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לניירות ערך.

תשואת דיבידנד - DIVIDEND YIELD
יחס פיננסי המבטא את היחס בין דיבידנד במזומן למניה לבין מחיר השוק של אותה מניה כשהרווח מחושב באחוזים לשנה.

תקופה לפדיון - PERIOD TO MATURITY
יתרת התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. באיגרות חוב נפדות לשיעורין - יתרת התקופה עד לפדיון הסופי של האיגרת. (גם: אורך חיים).
* מונחים כללים אלו הינם מונחים כלכליים מקובלים בשוק ההון הישראלי והעולמי, המונחים נאספו מאתרים וספרות מקצועית מתחום הכלכלה,הם אינם בגדר ייעוץ, אינם מתחשבים בנתונים ובצרכים ספציפיים של המשקיע הפוטנציאלי ואינם מהווים הצעה ו/או המלצה לרכישת ניירות ערך\אופציות מסוג כל שהוא. כל רכישה ו/או מכירה כזו הינה על אחריות הקורא בלבד.