תרגומון עברי-אנגלי: נדל"ן  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

א


Estimate
Cost Estimating
Valuation
Natural Resources
Front Foot
Economic Life
Useful Life
Residential Zone /Area
Commercial Zone
Industrial Zone
Building to Land Ratio
Storage
Nonconformity
Plottage
Fractional Interest
Divided Interest
Equivalent
Tile(s)
   אומדן
אומדן עלות
אומדן שווי / ערך
אוצרות טבע
אורך חזית(פרט)
אורך חיים כלכליים
אורך חיים שבו הנכס יהיה שימושי
אזור מגורים
אזור מסחרי
אזור תעשייה
אחוזי בנייה
אחסנה
אי - התאמה בבנייה או שימוש לסביבה
איחוד חלקות
אינטרס חלקי
אינטרס חלקי או מחולק
אקוויוולנט
אריח / ים

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ב


Ad Valorem
Pre-stressed Concrete
Pre-cast Concrete
Reinforced Concrete
Sewage,Sewage System
Demand
Potential Demand
Potential Demand
Apartment Building
Condominium
Deterioration
Physical Deterioration
Physical Curable Deterioration
Physical Incurable Deterioration
Remodeling
Reconstruction
Residential Building
Commercial Building
Office Building
Partial Ownership
Full Ownership
Title In Fee /Fee Simple
   בהתאם לשווי
בטון דרוך
(בטון טרום/טרומי) אלמנט בטון טרומי
בטון מזוין
ביוב / מערכת ביוב
ביקוש
ביקוש פוטנציאלי
ביקוש צפוי
בית דירות
בית משותף מגורים
בלאי, בליה
בלאי פיזי
בלאי פיזי ניתן לתיקון
בלאי פיזי שאינו ניתן לתיקון
בנייה ועיצוב מחדש
בנייה מחדש
בניין מגורים
בניין מסחרי
בניין משרדים
בעלות חלקית
בעלות מלאה
בעלות מלאה

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ג


Fence
Block
Capital Gain
Appreciation
Effective Age
Access
Appraisal Approaches
Income Approach
Sales Comparison Approach
Market Data Approach
Residual Technique
Capitalization Approach (British)
Cost Approach /Summation Approach
Market Data Approach
Salvage
   גדר
גוש
גידול ההון העצמי
גידול תוספת שווי
גיל מבנה אפקטיבי - צפי ליתרת שימוש
גישה
גישות השומה
גישת ההכנסה או גישת היוון ההכנסות
גישת ההשוואה או גישת שווי שוק
גישת ההשוואה או גישת שווי שוק להערכה
גישת החילוץ של אחד ממרכיבי השווי
גישת היוון ההכנסות
גישת העלויות
גישת השוק להערכה
גרט - יתרת המבנה בתום תקופת
חיים פזיים/תכנוניים/כלכליים

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ד


Party Wall
Two-Family,Two-Family House
Semidetached
Appraisal Report
Feasibility Report
Deferred (debt)
Tenant
Apartment
Duplex
Operating Expenses
Consent Payment
Advanced Lease Payment
Annual Lease Payment
Excess Rent
Economic Rent
Market Rent /Rental Value
   דו-משפחתי
דו-משפחתי
דו-משפחתי
דו"ח חוות דעת השומה
דו"ח ישימות כלכלית או אחרת
דחוי חוב
דייר
דירה
דירת דופלקס
דמי אחזקה
דמי הסכמה דמה"ס
דמי חכירה ראשוניים, דח"ר
דמי חכירה שנתיים, דח"ש
דמי שכירות חוזיים (עודפים) מעל השוק
דמי שכירות / ראויים
בדמי שכירות ראויים

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ה


Actual Age
Capital
Equity
Expenses
Operating Expenses
Capital Expense
Straight Line Recapture
Amortization

Reimbursement
Capitalization
Direct Capitalization
Yield Capitalization
Capitalize
Improvement Levy
Supply
Income
Gross Income
Effective Gross Income

Net Operating Income
Excess Income
Surplus Income
Potential Gross Income

Annuity
Annuity In Advance

Condemnor
Estimate
Evaluation

Assess /Assessment
Fractional Appraisal
Fractional Appraisal
Easement(s)/Caveat Warning
Condemnation /Eminent Domain
Expropriation (British,Canadian)
Excess Condemnation
Plottage Value
Unbalanced Improvement
Improvement
Leasehold Improvvements
Tenant ’s Improvements

Under Improvement
Over Improvement
Land Improvements
Across The Fence Value (ATF)

Appraisal Value
Assessed Value
Highest and Best Use
Adjustments

Appraisal Date /Date of Appraisal
   הגיל הממשי/ההיסטורי/הכרונולוגי של הנכס
הון, הון עצמי
הון עצמי
הוצאות
הוצאות תחזוקה
החזר הון שנתי להשקעה
החזר השקעה בקו ישר
החזר חוב בתשלומים או החלק בתשלום
ההחזר התקופתי להקטנת הקרן
החזר עבור השקעות"
היוון, היוון הכנסות
היוון ישיר לערך נוכחי, הכנסה נטו
היוון תשואה
היוון, ערך נוכחי
היטל השבחה
היצע
הכנסה מנכס
הכנסה ברוטו
הכנסה ברוטו מנכס לאחר הפחתת
הכנסה עקב אי- השכרה
הכנסה נטו לפני מס
הכנסה עודפת יתרה מעל לשוק
הכנסה עודפת מעל השוק
הכנסה צפויה פוטנציאלית מנכס בתפוסה מלאה
הכנסה שנתית קבועה מנכס
הכנסה שנתית קבועה משולמת בתחילת
השנה /התקופה
המפקיע - הגורם המפקיע
הערכה
הערכה וניתוח נכס לצורכי לקוח ולמטרותיו,
לא חייב באומדן כספי
הערכה רשמית לצורך מיסוי
הערכת זכות בנכס, זכות חוכר או מחכיר
הערכת חלק מהנכס הקרקע ללא המבנה
הערת אזהרה
הפקעה לצורכי ציבור
הפקעה לצורכי ציבור
הפקעת יתר המתחייבת מצורת החלקה
השבחה בגין איחוד חלקות
השבחה שאינה מתאימה לנכס ולסביבתו
השבחה של הנכס
השבחות במוחכר בוצעו עלי ידי החוכר
השבחות בנכס שבוצעו ע"י הדייר ועל חשבונו
השבחת חסר
השבחת יתר
השבחת קרקע פיזית
השווי ברצועות או במסדרונות קרקע,
לצד כבישים פסי רכבת וכיו"ב
השווי המוערך
השווי המוערך לצורך מיסוי
השימוש הטוב והיעיל ביותר
התאמות בשיטות השומה השונות
לחישוב השווי בהשוואה לנתונים הקיימים
התאריך הקובע לשומה או תאריך
בביצוע השומה

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ז


Air Rights

Transferable Development Rights
Real Property
Equitable Ownership
Water Rights
Estate
Fee Simple
Leasehold Estate
Leased Fee Estate
Access Right /Right of Access
Right of Way
Leasehold
Fractional Interest
Partial Interest
Easement
Life Interest
Life Tenant
Concession
   זכויות אוויר לבנייה מעל גג/נכס/אתר
או זכות טיסה מעל אתר
זכויות בנייה הניתנות להעברה מאתר לאתר
זכויות בנכס מקרקעין
זכויות בעלות בנכס
זכויות מים השקיה
זכות או אינטרס בנכס
זכות בעלות מלאה
זכות בעלים או חוכר בנכס המוחכר
זכות בעלים במוחכר
זכות דרך, זכות גישה
זכות דרך, זכות מעבר
זכות חוכר
זכות חלקית בנכס
זכות חלקית בנכס
זכות שימוש
זכות שימוש לכל החיים
זכות שימוש דיירות לכל החיים
זכיינות

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ח


Property,Full Bundle of Rights
Staircase
Ranch
Appraisal Report
Lease Contract
Lessee
Water Front
Tract of Land
Economic Life
Lease /Long-term Lease
Leaseback

Percentage Lease

Fractional Propertyr> Parcel
Store
Branch Store

Parking Are
Excavation
Extensive Farming
Market Analysis
   חבילת הזכויות המלאה
חדר מדרגות
חווה חקלאית
חוות דעת שמאית
חוזה חכירה
חוכר
חזית לקו המים
חטיבת קרקע
אורך חיים כלכליים
חכירה
חכירה חוזרת בדרך כלל המחכיר
מהחוכר עצמו
חכירה תמורת אחוז מההכנסות של העסק
חלק מהנכס המוערך
חלקה
חנות
חנות אחת בשרשרת,
לא החנות הראשית
חניון ציבורי
חפירה באתר בנייה
חקלאות אינטנסיבית
חקר שוק, ניתוח שוק  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ט


Plaster
   טיח

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

י


Net Income Ratio

Airport Zoning
Exclusive Zoning
Foundation
Feasibility
Leverage or Economic Leverage
   יחס הכנסה נטו לברוטו המשלים
של יחס הוצאות
ייעוד לשדה תעופה וסביבתו
ייעודי קרקע ספציפיים
יסוד לבניין
ישימות כלכלית או אחרת
יתרון כלכלי

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

כ


Investment Analysis
Multiplier
Gross Income Multiplier
Pile(s)
   כדאיות השקעה
כופל
כופל 'גס' להכנסה
כלונס/כלונסאות

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ל


Construction Loan    ליווי פיננסי - שיטת מימון בנייה קבלנית

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

מ


Balance Sheet
Public Facilities /Public Utilities
Public Utility Property
Fixture(s)
Lot
Parking Area ,Parking Lot
Pavement
Goodwill
Exterior Fixture(s)
Fixture(s)
Improvements

Appurtenance(s)
Price
Sale Price
Liquidation Price
Market Price
Lessor
Nuisance
Air-conditioning System
Appraisal Terminology and Handbook - American Institute of Real Estate Appraisers,
5th Edition
Real Estate Appraisal Terminology - American Institute of Real Estate Appraisers,
Revised Edition
Israel Land Institute
Location
Liquidation Sale,Execution Sale
Apartment Hotel
Average
Weighted Average
Located
Ad Valorem Tax
Betterment Tax
Truss
Elevator(am)/Lift (brit)
Technical Specifications
Grantee
Coefficient
Real Estate
Commercial Center
Tile(s)
Cellar,Basement
Renter
   מאזן כספי
מבני ציבור
מבני ציבור, מבנים ציבוריים
מבנים או מטעים מחוברים לקרקע
מגרש
מגרש חנייה
מדרכה
מוניטין
מחוברים חיצוניים: פרגולה, כבש העמסה
מחוברים מבנים, מטעים לקרקע
מחוברים, מבנים, השקעות קרקע שבוצעו בקרקע
מחוברים, מבנים, השקעות שבוצעו בקרקע
מחיר
מחיר מכירה בפועל
מחיר מכירה באילוץ חיסול
מחיר ששולם בפועל בעסקה ספציפית
מחכיר
מטרד
מיזוג אוויר מערכת
מילון מונחים ומושגים בנדל"ן טרמינולוגיה מקצועית


מילון מונחים ומושגים בנדל"ן טרמינולוגיה מקצועית


מינהל מקרקעי ישראל - ממ"י
מיקום
מכירה באילוץ חיסול
מלון דירות
ממוצע
ממוצע משוקלל
ממוקם
מס בהתאם לשווי הנכס
מס שבח
מסבך בדר"כ מפלדה בגגות מבני תעשייה
מעלית
מפרט טכני
מקבל זכות
מקדם
מקרקעין קרקע ומחוברים
מרכז מסחרי
מרצפת/מרצפות
מרתף
משכיר

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

נ


Accessibility
Grantor
Compensable Damages
Intensity
Building Land Ratio
Height Density
Investment Analysis
Property
Asset
Real Estate
Leased Fee
Tangible Property
Physical Assets
Real Estate
Real Property
Personal Property
Income Property
Institutional Property
Public Domain Land
Fixed Assets


Institutional Property
Special Purpose Property

Intangible Assets /Intangible Property

Comparables

Income Property
Institutional Property
   נגישות
נותן זכות
נזקים בני פיצוי
ניצול של קרקע
ניצול בנייה
ניצול הקרקע לגובה
ניתוח כדאיות השקעה
נכס כלשהו
נכס כסף, מקרקעין'
נכס דלא ניידי
נכס מוחכר
נכס ממשי
נכס ממשי, פיזי
נכס מקרקעין
נכס מקרקעין אפשרי
נכסי דניידי
נכסי הכנסה
נכסי ציבור
נכסי ציבור ממשלה
נכסים בעיקר ציבוריים (קבועים)
בתי חולים, בתי יראה, מוסדות דת¨
מוסדות לימוד
נכסים בבעלות הציבור
נכסים ייחודיים/נכסים לשימוש ייחודי
כמו מוזיאונים, בתי ספר, בתי יראה
נכסים לא מוחשיים מוניטין, זכיינות,
טובת הנאה כלכלית מנכס
נכסים להשוואה לצורך שומה/השוואות בנכסים
נכסים מניבים
נכסים/גורמים ציבוריים

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ס


Marketability
Appraisal Summary
Alley
The Appraisal of Real Estate -
American Institute of Real Estate
Appraisers -M.A.I.
   סחירות
סיכום השומה
סמטה
ספר שמאות מקרקעין
- של איגוד שמאי המקרקעין

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ע


Expert Witness
Expert Testimony
Remodeling
Valuation Principles
Direct Cost
Indirect Cost(s)
Cost
Operating Expenses
Cost of Betterments
Historical Cost
Reproduction Cost /Cost of Reproduction
Reproduction Cost Less Depreciation
Cost of Remodeling
Renovation Cost
Replacement Cost
Book Cost
Development Cost
Cost of Repairs
Overhead
Column,Pillar
Going Concern
Principle of Supply and Demand
Principle of Substitution
Highest and Best Use
Principle of Conformity
Principle of Competition
Principle of Contribution
Present Worth of Future Benefits

Valuation Principles
Worth or Intrinsic Value

Salvage Value
Nuisance Value
Exchange Value
Sentimental Value
   עד מומחה
עדות מומחה
עיצוב מחדש ותיקון פחתים
עיקרי השומה הכלליים
עלויות /הוצאות ישירות
עלות /יות עקיפות
עלות
עלות אחזקה
עלות ההשבחות
עלות היסטורית לפי ספרי " ח
עלות הקמה של נכס זהה תעתיק

עלות הקמת תעתיק בהפחתת ערך הפחת

עלות חידוש הנכס
עלות חידוש , שיפוץ
עלות חליפית / עלות נכס חליפי
עלות לפי הרישום בספרי החשבונות
עלות פיתוח
עלות תיקונים בנכס
עלות תקורה
עלות/ים
עסק חי שווי, הערכה
עקרון ההיצע והביקוש
עקרון החליפיות תחליף
עקרון השימוש הטוב והיעיל ביותר
עקרון התאימות
עקרון התחרותיות
עקרון התרומה
עקרון שווי אחד מהם, ערך נוכחי
של הנאות עתידיות
עקרונות השמאות הכלליים
ערך בעיקר בהתייחס לנכסי ציבור
או לתכונה של הנכס המקנה לו ערך
ערך גרט
ערך המטרד
ערך חליפי בשוק
בערך שווי רגשי

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

פ


Obsolescence
Obsolescence
Depreciation
Book Depreciation
Environmental Obsolescence
Economic Obsolescence


Accelerated Depreciation
Accrued Depreciation
Future Depreciation
Functional Obsolescence
Physical Deterioration
Just Compensation
Compensable Damages
Improvements to Land
Land Improvements
Vacant,Vacancy
Orchard
   פחת כלכלי
פחת פונקציונלי
פחת בשווי
פחת הנכס הרשום בספרי הנה"ח
פחת כלכלי
פחת כלכלי - הנובע מהשתנות תנאים
סביבתיים, אורבניים , כלכליים וכו'
שאינם נוגעים או תלויים בנכס עצמו
פחת מואץ
פחת מצטבר
פחת עתידי ודאי בנכס
פחת פונקציונלי או פחת עקב תכנון מיושן
פחת פיזי או פחת עקב גיל
פיצוי ראוי בגין הפקעה
פיצויי נזקים
פיתוח לקרקע
פיתוח קרקע
פנוי, לא מאוכלס
פרדס  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

צ


Density Zone
   צפיפות יח"ד ליחידת שטח

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ק


Colonnade
Storey
Basement

Compile
Prudent Buyer
Beam
Pre Stressed Beam(s)
Capacity
Mall
Sinking Fund
Farm Land,Agriculture Land
Unimproved Land
Improved Land
Public Domain Land
Vacant Land
   קולונדה - שדרת עמודים לאורך מבנה
קומה בבניין
קומה תחתונה בבניין, מרתף, חלקית
או מלא מתחת פני הקרקע
קומפילציה - צירוף של תכנית על גבי תכנית
קונה זהיר וסביר
קורה בקונסטרוקציית בניין
קרות/ות בטון דרוך
קיבולת (בנייה)
קניון
קרן החזר לחידוש נכס/ השקעה
קרקע חקלאית
קרקע ללא פיתוח
קרקע עם פיתוח
קרקע ציבורית (ממשלתית)
קרקע ריקה ופנויה

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ר


Profit
Windfall Profit

Excess Profit

Component(s)
Shingle(s),Tile(s)
   רווח
רווח לא סביר, מוגזם, לא מוצדק מעל
לסביר, למקובל ולצפוי לקבל
רווח מעל הממוצע באותו ענף רווח יתר
לעניין מוניטין
רכיב/ים
רעף / רעפים

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ש


Value
Fee Ownership
Fee Simple Estates
Title in Fee
Value in Use
Deferred Value
Tangible Value
Book Value
Lessee ’s Interest
Lessor ’s Interest
Exchange Value
Surplus Value
Insurance Value
Value Before and After
Plottage Value
Goodwill Value
Liquidation Value Present Worth of Future Benefits
Capitalized Value
Subjective Value
Potential Value,Speculative Value
Going Concern Value
Potential Value
Intrinsic Value

Sentimental Value
Fair market Value /Market Value
Residual Value
Replacement Value
Reproduction Value
Intangible Value
Hirer,Renter
Acquisition Appraisal
Reconciliation
Appraisal
Market
Buyer ’s Market
Restoration,Reconstruction
Gross Area
Gross Leasable Area,Rentable Area
Excess Land,Excess Area
Commercial Area
Private Open Space
Public Land /Public Area
Common Property
Appraisal Methods
Comparison Method
Land Residual Technique
Before and After Value Method
Restoration
Most Probable Use
Nonconformity
Most Profitable Use
Land Uses
Multiple Use
Rate of Return
Capitalization Rate
Land to Building Ratio
Annual Percentage Rate
Rate of Interest
Market Rent
Rental Value
Percentage Rent
Fee
Appraiser
Encumbrance
Revaluation
Reassessment
Re-evaluation
Durability
   שווי המחיר ממוכר לקונה מרצון
שווי בבעלות מלאה
שווי בבעלות מלאה
שווי בבעלות מלאה
שווי בשימוש
שווי דחוי
שווי המיוחס לנכס הפיזי
שווי הנכס כפי שמופיע בספרי הנה"ח
שווי זכויות חוכר
שווי זכויות מחכיר
שווי חילופי במונחי כסף
שווי / עודף מעל הראוי
שווי לביטוח
שווי "לפני" ושווי "אחרי"
שווי מוגדל עקב איחוד חלקות
שווי מוניטין
שווי מכירה באילוץ
שווי נוכחי של הנאות עתידיות
שווי נוכחי של ערך דחוי
שווי סובייקטיבי
שווי ספקולטיבי
שווי עסק חי
שווי פוטנציאלי
שווי פנימי עצמי ריאלי של הנכס,
מתייחס תכונה פיזיים מובנים בנכס
שווי רגשי, לא אובייקטיבי
שווי שוק
שווי שיורי
שווי תחליף
שווי תעתיק זהה
שווי /ערך של חלק לא פיזי של נכס
שוכר
שומה למטרת / הפקעה
שומה סופית
שומת מקרקעין
שוק
שוק של קונים מחירים יורדים
שחזור מבנים
שטח ברוטו
שטח ברוטו הניתן להשכרה
שטח גדול מהרגיל בסביבה
שטח מסחרי
שטח פרטי פתוח שפ"פ
שטח ציבורי שצ"פ
שטח ציבורי להנאת הציבור
שיטות השומה
בשיטת ההשוואה הישירה, גישת ההשוואה
שיטת הערך השיורי לקרקע
שיטת "לפני ואחרי" הפקעה
שימור מבנים ישנים
שימוש הסביר ביותר
שימוש לא מתאים
שימוש רווחי ביותר למשקיע
שימושי קרקע לפי תקנות
שימושים מגוונים
שיעור ההחזר של הלוואה / השקעה
שיעור ההיוון
שיעור הניצול לבנייה
שיעור /אחוז להחזר השנתי
שיעורו של אחוז לחישוב עלות הלוואה
שכירות במחיר שוק ראוי
שכירות ראויה
שכירות תמורת אחוז מההכנסות של העסק
שכר טרחה
שמאי
שעבוד
שערוך
שערוך בעיקר למיסוי
שערוך - הערכה מחדש
שרידות

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ת


Bundle of Rights Theory
Date of Appraisal
Appraisal Process
Public Good
Conclusion of Value
Cash Flow
Forecasting
Replacement
Master Plan
Merging and Re division Plan
Building Scheme
Town Plan
Re division Plan
Reproduction
Overhead
Land Uses Regulation(s)
Town Plan Regulation(s),Zoning Regulation(s)
Ceiling
Atrium

Rate of Return
Yield
Investment
   תאוריית חבילת הזכויות
תאריך קובע לשומה
תהליך השומה
הנאת הציבור/הנאת הציבור
תוצאת השומה, מסקנת השומה
תזרים מזומנים
תחזית הכנסות
תחליף נכס חליפי
תכנית אב
תכנית איחוד וחלוקה
תכנית בנייה
תכנית בניין עיר
תכנית חלוקה
תעתיק של נכס
תקורה
תקנות שימושי קרקע בתכנית בניין עיר
תקנות תכנית בניין עיר

תקרה
תקרה מוגבהת במרכז מבנה המאפשרת
חדירת אור
תשואה מנכס מהשקעה
תשואה תשואה מנכס מניב
תשואה להשקעה* מונחים כללים אלו הינם מונחים כלכליים מקובלים בשוק ההון הישראלי והעולמי, המונחים נאספו מאתרים וספרות מקצועית מתחום הכלכלה,הם אינם בגדר ייעוץ, אינם מתחשבים בנתונים ובצרכים ספציפיים של המשקיע הפוטנציאלי ואינם מהווים הצעה ו/או המלצה לרכישת ניירות ערך\אופציות מסוג כל שהוא. כל רכישה ו/או מכירה כזו הינה על אחריות הקורא בלבד.