מילון מונחים עסקיים  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

א


אינפלציה
תופעה כלכלית של עליה מתמשכת וקבועה במחירים הגורמת לירידה בערך הכסף.

אמצעי ייצור
כלל הנכסים הפיזיים הנוטלים חלק בתהליכי הייצור לשלביו השונים כגון: ציוד, מכונות וכו'.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ב


ביקוש
מושג יסודי בכלכלה המציין את סכום האמצעים הכספיים שבו מוכנים קונים לרכוש סחורות או שירותים.

  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ד


דוח כספי
דוח פורמאלי המציג את מצבו הפיננסי השוטף של העסק.

דוח רווח והפסד
דוח המציג את הרווחיות ומבנה ההוצאות של עסק או פרויקט לתקופה. דוח זה מספק מידע חיוני על הרווח לעסק ולמשקיע בו.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ה


הון חוזר
ההון הנדרש לצורך תפעולו השוטף של העסק, כולל מתן אשראי ללקוחות, בניכוי אשראי המתקבל מספקים לרכישת מלאים.

הון חוזר נטו
ההפרש בין הנכסים השוטפים של הפירמה לבין ההתחייבויות השוטפות שלה.

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות תפעוליות כלליות של העסק. הוצאות אלה כוללות: שכר עבודה של מנהלי העסק, הוצאות שכירות ואחזקת משרד, טלפונים, דואר, חשמל ומים, משפטיות, יועצים וכו'.

הוצאות מימון
הינן תשלומים כריבית ועמלות, לבנקים ולגופים אחרים, בגין ההון וההלוואות שהעמידו לרשות העסק, עמלות המשולמות לבנקים עבור שירותים והקצאת אשראי וכו'.

הוצאות שיווק ומכירות
הוצאות של העסק לצורכי שווק ומכירת מוצריו ושירותיות, הוצאות אלה כוללות: שכר לאנשי השיווק והמכירות, פרסום ויחסי ציבור, השתתפות בתערוכות, עמלות וכו'.

היצע
מושג יסוד בכלכלה המציין את כמות הסחורות המוצעות למכירה בשוק.

הכנסות מימון
הינן הכנסות המשולמות לעסק כריבית, כגון הלוואות שהעמיד לרשות גופים אחרים, או פיקדונות נושאי ריבית שהפקיד בבנק או במוסד פיננסי אחר.

הלוואת מניות: (Stock Loan)
הלוואה הניתנת לבעל מניות בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסות העולם, הלוואות מסוג זה מתאפיינות בהפקדת המניות בידי נאמן למול קבלת ההלוואה, והחזרת המניות עת פירעון ההלוואה.

הסכם קיבוצי
הסכם עבודה תקופתי שנערך בין נציגי המעסיקים לבין נציגי ארגוני עובדים.

הצמדה
סידור שנועד להתאים את ערכו של נכס פיננסי לשינויים במחירים , בד"כ בגלל אינפלציה.

התחייבויות שוטפות
התחייבויות העסק אשר משתלמות בד"כ בתוך שנה . ההתחייבויות השוטפות כוללות התחייבויות לספקים, לעובדים, קו אשראי בבנק וכו'.

התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות החברה לתקופה ארוכה משנה כגון: הלוואות לזמן ארך, הלוואות בעלים וכו'.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ז


זיכיון
זכות מיוחדת המוענקת מגוף אחד לגוף שני, למכור סחורה או שירות באזור מסוים, בתמורה לתשלום קבוע או לחלק מהרווחים. הגוף המעניק את הזיכיון נקרא "מזכה", והמקבל מכונה "זכיין".


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ח


חשבונאות
דיווח, מיון, מדידה, סיכום, פירוש והערכת תוצאות של עסקות פיננסיות בעסק, המשמשים ככלי עסק לניהולו הכלכלי.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

י


יזם
אדם היוזם, מחליט, משקיע ידע וזמן, הנוטל על עצמו סיכון כספי, ויוזם, מקים ומפעיל עסק חדש.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

מ


מאזן
דוח חשבונאי המציג את תמונת המצב של חברה והרווח שלה , כולל התייחסות לרכיבי הנכסים, התחייבויות והון הבעלים.

מדד מחירים לצרכן
מדד של השינויים היחסיים במחירים של מדגם סחורות ושירותים. נערך ומתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מחיר הון
1. בהשקעות: שיעור התשואה המינימאלי הנדרש מתוכנית ההשקעות בעסק.
2. לגבי הלוואה: הריבית האפקטיבית והעמלות בגינה.

מחיר שוק
מחירם של מוצר, נכס או שירות שאותו משלם קונה מרצון . נקבע על ידי כוחות ההיצע והביקוש הפועלים בשוק.

מיצוב המוצר
מיקומו היחסי של המוצר ביחס למתחריו המיצוב נעשה על פי קריטריונים שונים כגון: תועלת, איכות, מחיר, תדמית ועוד.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

נ


נזילות
היכולת של עסק לשלם התחייבויות שוטפות מתוך נכסים שוטפים , כגון מזומנים, ניירות ערך סחירים וכו'.

ניכוי במקור
צורת תשלום מס שוטפת, לפיה תשלום המס המוטל על מי שמשלם לנישום סכומים המהווים אצלו הכנסה.

נכסים
סה"כ נכסי החברה , כולל מזונים, חייבים, ציוד, מלאי ונכסים אחרים.

נקודת האיזון
היקף המכירות הנדרש לעסק כדי להתאזן מבחינת הרווחיות. נקודת האיזון מוגדרת במונחים כספיים, בכמויות או באחוז מביצוע תוכנית המכירות.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ע


עונתיות
מתכונת פעילות המשתנה בהתאם לתקופות שונות בשנה.

עלות המכר
מושג חשבונאי המשקף את עלות הייצור/הרכש של מוצרים שנמכרו, ושההכנסות מהם דווחו בסעיף ההכנסות ממכירה.

עלות ישירה
עלות של חומרי גלם או שירותים, התורמים ישירות לייצור פרטי מסוים ותלויה ישירות בכמות הייצור של הפריט.

עלות עקיפה
עלות הנוצרת עקב ייצור של מוצר או שירות מסוים, אך אין אפשרות לשייכה ישירות לאותו מוצר או שרות.

עלות קבועה
עלות שאינה משתנה עם היקף הייצור. עלות זו קיימת בטווח הקצר גם אם היצרן אינו מייצר מאומה.

עלות שולית
התוספת לעלות הייצור כתוצאה מייצור יחידת מוצר נוספת.

עמלות
תשלומים המשולמים לסוכנים, מפיצים ואנשי מכירות בגין ביצוע מכירות. בדרך כלל העמלה נקבעת כאחוז ממחזור המכירות.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

פ


פחת
ירידה בערכו של נכס הון קבוע בגלל התבלות, התכלות והתיישנות.

פדיון
סך כל ההכנסה העסקית. ההכנסה נקבעת על פי מכפלת מחיר השוק בכמות הנמכרת.

פילוח שוק
חלוקת שוק מטרה לקבוצות שונות על פי בסיסים שונים . לדוגמה: פילוח גיאוגרפי , פילוח לסוגי לקוחות ועוד.

פלח שוק
קבוצת צרכנים המגיבים בצורה זהה למערך נתון של גירויי שוק.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

צ


צו הרחבה
צו ממשלתי המחיל הסכם עבודה קיבוצי גם על מגזרי משק שאינם חתומים עליו.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ר


רווח
1. בחשבונאות: יתרה חיובית המתקבלת במהלך פעילות כלכלית, מהכנסות לאחר שנוכו מהן ההוצאות שהוצאו ביצירת אותה הכנסה. 2. התמורה הניתנת ליזם בשל סיכונים שהוא נוטל על עצמו.

רווח גולמי
ערך המופיע בדוח רווח והפסד ומשקף את יתרת ההכנסות על עלות המכר.

רווח נקי
מושג חשבונאי המשקף את הרווח התקופתי לאחר ניכוי כל ההוצאות, כולל מימון, מיסוי ואחרות.

רווח תפעולי
ערך המופיע בדוח רווח והפסד ומשקף את יתרת הרווח לפני הוצאות או הכנסות מימון, הוצאות מיסוי והוצאות אחרות.

ריבית
מחיר הכסף לשנה.


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ש


שוק
המקום בו נפגשים ההיצע והביקוש של נכסים שונים. על פי מערכת יחסי גומלין בין מוכרים מרצון וקונים מרצון נקבעים בשוק מחירו של מוצר/שירות והכמות הנסחרת.
  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

ת


תזרים מזומנים
תנועת הכספים בעסק. דוח תזרים המזומנים מציג את זרם התקבולים בניכוי זרם התשלומים במועדי ביצועם.

תזרים מזומנים תפעולי
סכום התנועות ה כספיות הנובעות מהיבטים תפעוליים של העסק. התזרים התפעולי מתייחס לזרם התקבולים ממכירות בניכוי זרם התשלומים לספקים וזכאים אחרים בגין פעילויות תפעוליות.

תזרים מזומנים נקי
סיכום כל התנועות הכספיות כולל תנועות מימון, השקעות בעלים, תשלום דיווידנד וכו'.

תמלוגים
תשלומים או תקבולים הניתנים או מתקבלים מגורם חוץ לעסק בגין הסכמים עסקיים, כדוגמת תמלוגים לבעל רעיון, תמלוגים בגין רכש ידע וכו'.

תקבולים
זרם ההכנסות הכספיות במזומן שהתקבלו במהלך תקופה מוגדרת מלקוחות וחייבים.

תשלומים
זרם התשלומים הכספיים ששולמו במזומן לספקים, עובדים וכו'.

תשואה
הכנסה שמקבל משקיע בפועל על השקעה בנכס מסוים. נמדדת בדרך כלל באחוזים לשנה.

תשומה
שם כולל לכל גורם הנדרש לשם ייצור, כגון: חומר-גלם, עבודה, ציוד וכל גורם אחר אשר תורם לקבלת תפוקה.
מונחים כללים אלו הינם מונחים כלכליים / עסקיים מקובלים בשוק ההון ובשוק העסקי- הישראלי והעולמי, המונחים נאספו מאתרים וספרות מקצועית מתחום הכלכלה,הם אינם בגדר ייעוץ, אינם מתחשבים בנתונים ובצרכים ספציפיים של המשקיע הפוטנציאלי ואינם מהווים הצעה ו/או המלצה לרכישת ניירות ערך\אופציות מסוג כל שהוא. כל רכישה ו/או מכירה כזו הינה על אחריות הקורא בלבד.